Spirandes fyra hörnstenar

Spirande har fyra grundprinciper som vi kallar våra hörnstenar; utforskande, inkluderande, deltagande och samskapande. Dessa samverkar för att skapa en gemenskap där alla kan vara öppna och oförställda. Där vi kan vara oss själva, helt och fullt i all vår sårbarhet och all vår styrka.

Studier har visat att personer som har sammanhang där alla (inklusive de själva) är genuina och oförställda, även om det bara är några timmar i veckan, visar förbättrad existentiell och psykisk hälsa.

Ormbunke spirar mellan stenblock

Utforskande

Spirande går inte ut på att predika färdiga sanningar. Vi ställer oss istället frågor. Vad främjar utvecklingen av kärlek, medkänsla och förnuft hos oss som enskilda människor? Vad gynnar utvecklingen och fördjupningen av grundupplevelser av hopp, mening, förundran och hemhörighet i tillvaron? Vad stödjer och utvecklar vår förmåga till samarbete? Vad kan ge dessa kvaliteter den styrka som behövs för att kunna bära i livets olika skiftningar och påfrestningar och – inte minst – i mötet med döden? 

Frågor om hur vi bygger existentiell hälsa, helt enkelt. Vår teologi går ut på att det är detta som kristen tro och tradition – ja, alla andliga traditioner egentligen – handlar om. Grundläggande i det arbetet är öppenhet att utforska vad det innebär att vara människa.

Vi utgår från en syn på Gud som tillvarons grund och andlighet som tillvarons djupdimension. Exakt vad det betyder anser vi vara tillgängligt för oss alla att utforska tillsammans. På den vägen behöver vi använda oss av både lärda ord och levda erfarenheter. Såväl kropp som tanke.

Inkluderande

Spirande vill förkroppsliga den radikala inklusivitet som Paulus uttrycker i Galaterbrevets ord, att i Kristus ”är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna.” Nya Testamentet vittnar om en ny sorts radikal inkluderande gemenskap som lägger bort alla identiteter som delar upp oss i grupper. Idag gäller det även en kristen identitet. Vi menar att etiketten ”kristen” har blivit något som används för att skilja ut ”vi kristna” mot ”de andra” och att det strider mot andan i Paulus ord.

Även vi på vilka beskrivningen ”kristen” skulle passa tar inte på oss den som en identitet som skiljer oss från andra. För det gör den inte. Det som är större än vi själva kommer oss till mötes, oavsett vad vi gör eller vilken trosbekännelse vi eventuellt skriver under på. Vår erfarenhet från sammanhang med en öppen andlighet säger oss även att det faktiskt är enklare att nå fram till människor med stärkta möjligheter till tro, hopp och livsmod under dessa förutsättningar.

Spirande är en gemenskap som är öppen för alla, oavsett vad man tror eller inte tror på. Vi samlas kring en övertygelse att kärlek och medmänsklighet är viktigare än specifika trosuppfattningar. Hit kan man komma oavsett om man hittat Gud på det ena eller andra sättet, inte tror på någon gud, känner sig sökande eller kommit fram till att det inte spelar så stor roll. Vi uppskattar mångfald i andliga erfarenheter och vägar och upplever att varje nytt perspektiv berikar oss alla.

Helheten växer när alla deltagare tillåts och uppmuntras till att vara hela sig själva. Äkta, stärkande relationer handlar aldrig om att anpassa sig utan om att mötas på riktigt som de vi verkligen är.

Deltagande

Inom Spirande är ingen bara en passiv åskådare. Att vi gemensamt checkar in med alla och delar en bit av varandras liv — tacksamhet, sorg, förhoppningar — hör till. Ingen av våra sammankomster är ”färdig” förrän alla har bidragit med sig själva. Även om det inte är genom mer än att säga hej.

Hos oss genomsyrar det radikala deltagandet alla typer av sammankomster, fikastunder likaväl som gudstjänster. Uppgifter fylls för att våra deltagare vill bidra med just detta, inte för att det finns roller i ett manus att fylla. Det här kan säkert kännas ovant för den som är van vid traditionell kyrka, där en gudstjänst många gånger kan upplevas som en föreställning inför publik. Men inte minst internet och sociala medier har gjort den typen av envägskommunikation till något som hör historien till.

Samlingar som till exempel gudstjänster sker inom Spirande helst i cirkelform. Det är mer naturligt att alla delar sina spontana tankar om dagens bibeltext, än att en pastor håller en lång förberedd predikan, för att ta ett exempel. Arbetet med att skapa en liturgi baserad på aktivt deltagande är något vi experimenterat med under många år och även om vi kommit en bit på väg, så är det på inga sätt avslutat.

Samskapande

Paulus beskriver gemenskapen som Kristi kropp, där vi alla har blivit utrustade med olika nådegåvor som har sin funktion och berikar församlingen som helhet. Detta tror vi helhjärtat på. Samskapande innebär att vi ger av oss själva och vårt skapande utan att förvänta oss något tillbaka.

Tillsammans skapar vi en gemenskap som verkligen är gemensam. Verksamheten är öppen för initiativ från alla som delar vår vision och uppmuntrar till det. När alla deltagares inspiration och kreativitet tas till vara och understöds skapas en självförstärkande kraft.